• +843 4433 929
 • 176 đường số 20, P5, Gò Vâp, TPHCM
Speaking Nguyễn Huyền Video Preview

Speaking Nguyễn Huyền

Bộ video dạy online khóa học speaking của cô Nguyễn Huyền

Tổng Quan Khóa Học

Với 39 bải giảng của cô Nguyễn Huyền sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh chóng trong kì thì IELTS Speaking

Những gì bạn sẽ học

Bài học

 • 01 - Giới thiệu chung và cách học khóa học IELTS Speaking
 • 02 - Bảng lý do thích và không thích IELTS Speaking
 • 03 - Do you like X IELTS Speaking
 • 04 - Chiến thuật Favourite và Hardly ever IELTS Speaking
 • 05 - What kind of X do you like most IELTS Speaking
 • 06 - Do you prefer X or Y IELTS Speaking
 • 07 - Is X popular in your country IELTS Speaking
 • 08 - What is the best time to do X IELTS Speaking
 • 09 - When was the first - last time you did X IELTS Speaking
 • 11 - Is X suitable for IELTS Speaking
 • 12 - Is it easy - difficult to do X IELTS Speaking
 • 13 - What do you dislike about X IELTS Speaking
 • 14 - How often do you do X IELTS Speaking
 • 15 - How has X changed IELTS Speaking
 • 16 - Describe a person - my grandpa IELTS Speaking
 • 17 - Describe a person - Emma IELTS Speaking
 • 18 - Describe a person - Mr Vinh IELTS Speaking
 • 19 - Describe a building - Teaspoon IELTS Speaking
 • 20 - Describe a building - Marukame Udon IELTS Speaking
 • 21 - Describe a building - the War Remnants Museum IEL
 • 22 - Describe a country - South Korea IELTS Speaking
 • 23 - Describe a place - Da Nang IELTS Speaking
 • 24 - Describe a country - England IELTS Speaking
 • 25 IELTS Speaking
 • 26 - Describe an event - birthday IELTS Speaking
 • 27 - Describe an event - workshop IELTS Speaking
 • 29 - Describe a situation - late IELTS Speaking
 • 30 - Describe a situation - polite IELTS Speaking
 • 31 - Describe an object - a piece of furniture IELTS Speaking
 • 31 - Describe an object - a piece of furniture IELTS Speaking
 • 32 - Describe an object - an item of clothing IELTS Speaking
 • 33 - Describe an object - a gift IELTS Speaking
 • 34 - Describe your favourite - website IELTS Speaking
 • 35 - Describe your favourite - part of the day IELTS Speaking
 • 36 - Your favourite - wild animal IELTS Speaking
 • 37 - Agree or Disagree IELTS Speaking
 • 38 - Advantages and disadvantages IELTS Speaking
 • 39 - Predictions IELTS Speaking