• +843 4433 929
 • 176 đường số 20, P5, Gò Vâp, TPHCM
Khóa học IELTS Listening online cô Nguyễn Huyền Video Preview

Khóa học IELTS Listening online cô Nguyễn Huyền

Bộ video dạy online khóa học Listening của cô Nguyễn Huyền

Tổng Quan Khóa Học

Khóa học được thiết kế công phu của cô Huyền sẽ giúp bạn cải thiện band IELTS nhanh chóng

Những gì bạn sẽ học

  Bài học

  • Giới thiệu chung IELTS Online Courses
  • Kỹ thuật dự đoán đáp án IELTS Listening
  • Nghe letters and numbers IELTS Listening
  • Dạng Short answer question IELTS Listening
  • Dạng Form Note Table Sentence completion IELTS Listening
  • Dạng Summary Completion IELTS Online Listening
  • Dạng Diagram Labeling completion IELTS Listening
  • Dạng Multiple choice 1 đap án IELTS Listening
  • Dạng Map Labeling completion IELTS Listening
  • Dạng Flowchart Completion IELTS Listening
  • Dạng Multiple Choice nhiều đáp án IELTS Listening
  • Dạng Matching IELTS Listening